0
Košík

Žádné produkty v košíku.

+420 770 680 086

Obchodní podmínky webu NeuklízejTo

Provozovatel webu je Prago prolife s.r.o., IČO:06308317, Sídlo: K trninám 8/616, Praha 6, 16300, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279457 dále jako Společnost.

 1. Objednávka služeb

1.1. Tyto Obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 a n. Občanského zákoníku upravují práva a povinnosti Společnosti a uživatelů při užívání objednávky ve webu, emailem nebo telefonním hovorem. Čímž mezi Společností (dále i jen NeuklizejTo) na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé, “), k uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“) odkazují na tyto Obchodní podmínky. Společnost a Zákazník jsou zde společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“. NeuklizejTo je obchodní korporací provozující projekt NeuklízejTo prostřednictvím objednávky na webu. Mezi Společností a Zákazníkem tak vzniká smlouva o Dílo dle příslušných ustanovení občanského zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění.

1.2. Objednatel je má možnost seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, před vstupem do obchodního vztahu se NeuklizejTo a při objednávce se předpokládá bezvýhradná akceptace těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.3. Podmínky sjednané v objednávce či samostatné smlouvě mají přednost před VOP.

1.4. Klient má možnost objednat úklidové služby prostřednictvím našeho webového formuláře, telefonicky nebo e-mailem. Objednávka bude zpracována na základě informací poskytnutých klientem.

1.5. Objednávka je potvrzena poté, co klient obdrží potvrzovací e-mail nebo sms zprávu s potvrzením či je kontaktován telefonicky. Smlouva mezi klientem a firmou vstupuje v platnost po této potvrzené objednávce.

1.6. NeuklizejTo si vyhrazuje službu zrušit či neposkytnout z interních důvodů či ze zásahu vyšší moci.

 2. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek NeuklizejTo k výkonu díla provádět pro Klienta dohodnuté Úklidové práce v objednaném rozsahu a závazek Klienta tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu.

2.2. NeuklizejTo započne s výkonem Úklidových prací dnem sjednaným ve Smlouvě. Úklidové práce jsou prováděny v dohodnutém místě a dohodnutém termínu.

2.3. Tato Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu Úklidových prací dle Smlouvy.Objednatel v objednávce uvede zejména obchodní jméno, kontaktní osobu, adresu, IČ, DIČ, druh a rozsah objednávaných služeb (rozsah úklidu, tj. podrobný výčet a druh úkonů úklidu a bližší vymezení prostor, ve kterých bude úklid realizován), požadovaný termín plnění, místo plnění a způsob platby.

2.4. NeuklizejTo si vyhrazuje právo termín plnění změnit, zejména v důsledku nepředvídatelných událostí na straně NeuklizejToe. Takto nově určený termín plnění se zavazuje NeuklizejTo objednateli bezodkladně sdělit po zjištění výše uvedené překážky bránící splnění původně sjednaného termínu poskytnutí služeb.

2.5. Nedodržení termínu dodání služeb neopravňuje objednatele ke zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy či odložení platby vzhledem k dohodnutým podmínkám nebo k provedení srážek či kompenzací jakéhokoliv druhu. Objednatel není oprávněn ani k uplatňování jakékoliv sankce za opožděné dodání.

2.6. NeuklizejTo je zproštěn veškeré odpovědnosti za nedodržení termínu plnění zejména v těchto případech:

- pokud objednatel nedodrží platební podmínky a do doby, než tyto budou splněny

- pokud objednatel neposkytl NeuklizejTo informace, které byl povinen poskytnout v požadované lhůtě

V případě zásahu vyšší moci, kterou se rozumí zejména stávka, epidemie, válka, požár, záplava či jiná živelná pohroma, nehoda na vybavení, přerušení nebo zpoždění dopravy, nedostatek surovin.

 3. Cena služby

3.1. Cena úklidových prací byla stanovena dohodou Smluvních stran a je v objednávce, která je zaslána Klientovi prostřednictvím emailové komunikace. Takto stanovená cena je ze strany NeuklizejTo stanovena dle typu objednaných služeb a velikosti prostoru na který byla kalkulována doba provádění prací. Stanovená cena může být jednostranně NeuklizejTo změněna dle reálné náročnosti Úklidových prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané ceny bude Klient vždy upozorněn. Pokud Klient navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových prací v Úklidových prostorách, určí priority Úklidových prací Pracovník. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany Klienta.

3.2. Podkladem pro účtování Úklidových prací je jejich skutečné provedení Pracovníkem. Klient je povinen zajistit převzetí Úklidový prací vždy bezodkladně po skončení prací v daném Úklidovém dni. V případě nepřítomnosti Klienta, kdy nedojde z důvodů nikoliv na straně NeuklizejTo. K odpracovaným hodinám bude připočten i čas Pracovníka strávený na cestě, jehož hodinové vyčíslení bude stanoveno ve Smlouvě, popř. poplatek za dopravu.

3.3. Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené Klientem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny, popř. čas strávený na cestě, nad rámec Specifikace úklidových prací.

3.4. Klient má možnost zaplatit celou částku nebo zálohu ve výši 50 % z celkové částky. Záloha je vratná do 24 hodin před objednaným termínem úklidu. Pokud klient zruší objednávku později, záloha propadá.

3.5. V případě jednorázové objednávky je klientovi obvykle do 2 dnů od realizace vystavena konečná faktura. Tato faktura má splatnost do tři pracovní dny od obdržení prvního elektronického dokladu.Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 5 dnů od jejího vystavení.

4. Platební podmínky

4.1. Platba ze strany Zákazníka může být provedena několika způsoby:

 - bezhotovostně prostřednictvím platební brány na webových stránkách,

 - bankovním převodem (bezhotovostně) na účet Společnosti

 - platbou přes platební bránu, společnosti ComGate Payments, a.s, aktuální můžnosti platby jsiou uvedeny zde https://help.comgate.cz/docs/o-platebnich-metodach

4.2. V případě potíží s platební branou se můžete obrátit na společnost ComGate Payments, a.s. včetně pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.3. Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit NeuklizejTo smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. V případě prodlení bude Klientovi zároveň vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 100,-Kč bez DPH – tato bude vyúčtována v rámci následující fakturace. Za vystavení další upomínky právním zástupcem bude Klientovi účtováno 1.000,-Kč bez DPH.

 5. Mlčenlivost

5.1. Obě strany se zavazují, že veškeré informace související s obchodním tajemstvím a další důvěrné informace nebudou dále šířit nebo sdělovat třetím stranám. Toto zahrnuje, že žádná ze stran nebude využívat obchodní tajemství nebo důvěrné informace k nepovoleným účelům nebo ve prospěch jiných osob.

5.2. Dále se obě strany zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně dalších informací, které by mohly nějakým způsobem ovlivnit obchodní zájmy nebo pověst druhé smluvní strany, stejně jako jejích obchodních partnerů a zákazníků. To znamená, že nebudou sdělovat třetím stranám informace, které by mohly negativně ovlivnit druhou stranu.

5.3. Poskytnutí informací, které jsou součástí obchodního tajemství nebo jsou důvěrného charakteru, neuděluje žádné právo na licenci, patent, ochrannou známku nebo jiné duševní nebo průmyslové vlastnictví.

5.4. Zaměstnanci úklidové firmy mohou provádět fotografie na pracovišti za účelem dokumentace, zlepšování kvality služeb a vyhodnocování výkonu zaměstnanců.

5.5. Fotografie nebudou nikde zveřejňovány. Firma si vyhrazuje právo využít fotografie k interním účelům jako je vyhodnocení počtu mytých oken, náročnost úklidu, či efektivita a účinnost použité technologie čištění. Klient s fotografiemi nemusí souhlasit a v tom případě je zaměstnanec NeuklizejTo zajistí jinak. Fotografie nebudou nikde šířeny, pokud Společnost měla zájem využít fotografie, bude Klient osloven a pouze v případě potvrzení mohou být fotografie použity např.k reklamním účelům.

6. Pojištění a Zodpovědnost

6.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění úklidových prací a v případě zjištěných nedostatků v průběhu plnění zaslat reklamaci na email info@neuklizejto.cz nebo na telefonním čísle 770 680 086.

6.2. předání dokončeného díla bude vyhotoven a oběma stranami podepsán předávací protokol/soupis provedených prací. Smluvní strany sjednávají možnost předat dílo i po částech. K tomuto je Objednatel povinen poskytnout součinnost. NeuklizejTo je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla v dostatečném předstihu před dokončením prací. Nepřevezme-li objednatel dílo, spočívající v provedeném úklidu, nebo odmítne potvrdit předávací protokol/soupis provedených prací, považuje se dílo za dokončené a předané v den, který NeuklizejTo oznámil objednateli ve výzvě k převzetí díla.

6.3. Objednatel je povinen prohlédnout prostory, ve kterých byl proveden úklid, před jejich převzetím po poskytnutí úklidových služeb. Případné vady díla či nedodělky zjištěné před převzetím prostor je objednatel povinen oznámit bez zbytečného prodlení NeuklizejToi, a v případě, že nebudou odstraněny před předáním díla, je zaznamenat v protokolu o předání díla. NeuklizejTo je povinen jemu oznámené vady či nedodělky odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději však ve lhůtě sjednané v předávacím protokole.

6.4. Za vady či nedodělky zjištěné po protokolárním předání díla nenese NeuklizejTo odpovědnost a je oprávněn veškeré takové reklamace odmítnout jako opožděné, příp. vyúčtovat Objednateli náklady spojené s vyřízením reklamace/odstraněním reklamovaných vad ve výši 1.000,-Kč, v případě místa plnění mimo Prahu i cestovní náklady ve výši 10,-Kč/km.

6.5. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese NeuklizejTo v plném rozsahu.

6.6. NeuklizejTo je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků NeuklizejTo dle této smlouvy.

6.7. NeuklizejTo prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s poskytováním úklidových služeb, a to pro případ věcných škod a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5.000.000,-Kč. NeuklizejTo se zavazuje, že bude po celou dobu platnosti smlouvy takto pojištěn.

7. Povinnosti Zákazníka

7.1. zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude umožněn výkon Úklidových prací, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v těchto případech všechny práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace.

7.2. zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v době provádění Úklidových prací. V případě, že dojde k napadení Pracovníka zvířetem, je Klient povinen NeuklizejToi nejpozději do šesti dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).

7.3. seznámit Pracovníka s podmínkami pohybu v Úklidových prostorách. Zejména je povinen ho seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s tímto je Klient povinen písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření spotřební elektroniky, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese NeuklizejTo žádnou odpovědnost za případné poškození spotřební elektroniky Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky.

7.4. Zákazník je povinen splnit některé specifické podmínky během úklidu:

 - poskytnout prostor pro nerušený výkon úklidových služeb NeuklizejTo v místě plnění úklidu

 - zajistit stavební připravenost prostor

 - poskytnout NeuklizejTo potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění jeho povinností

 - Poskytnout dostupnost vody (včetně teplé vody)

 - Poskytnout dostupnost elektřiny

 - Zajistit odvod odpadních vod (kanalizace)

7.5. Pokud některá z těchto energií není během úklidu k dispozici, NeuklizejTo má právo přerušit úklid a Zákazník je povinen zaplatit plnou cenu úklidu.

7.6. Pokud o dané situaci klient ví, je možné se dopředu domluvit a zajistit např. kanystry s vodou, rychlovarnou konvici. O této skutečnosti však musí být informován aspoň 24 h s předstihem.

7.7. Doporučujeme zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.

7.8. Zákazník je také povinen připravit prostory a předměty, které mají být chemicky čištěny. Toto zahrnuje odstranění především osobních předmětů, které by bránily k úklidu. Zaměstnanci manipulují pouze s menšími kusy nábytku.

7.9. Objednatel by měl umožnit provedení nárazové kontroly práce Pracovníka v době výkonu Úklidových prací přímo v Úklidových prostorách.

7.10. Určit místo, kam je NeuklizejTo oprávněn odkládat odpad.

 8. Ukončení smlouvy a odstoupení

8.1. Zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy bez uvedení důvodů, pokud nedojde k realizaci služby a pokud nezruší objednávku 24 hodin před realizací objednávky.

8.2. Zákazník může zrušit nebo přesunout objednávku úklidu:

 - Do 24 hodin před realizací objednávky – bez poplatku.

 - 24 hodin před realizací objednávky – propadnutí 50 % zálohy

8.3. Takové zrušení může být provedeno prostřednictvím telefonního hovoru, sms či emailem.

 9. Rozhodné právo, soudní příslušnost

9.1. Veškeré dodávky služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právem České republiky. Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy při poskytování služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.2.Místní příslušnost soudu pro všechny spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s poskytováním služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí sídlem NeuklizejTo. NeuklizejTo je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu objednatele.

9.3. Objednatel není oprávněn postoupit práva a povinností ze smluv uzavřených se NeuklizejToem jinou formou než písemnou, a to pouze s předchozím písemným souhlasem NeuklizejTo. To se vztahuje i na postoupení pohledávek objednatele za NeuklizejTo. Porušení této smluvní povinnosti zakládá neplatnost takového právního jednání. Postoupení jakékoli smlouvy uzavřené se NeuklizejTo jako celku je možné jen písemně, a to s předchozím písemným souhlasem NeuklizejTo.

9.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o provedení úklidových služeb uzavřené mezi NeuklizejTo a objednatelem a jsou k dispozici na webových stránkách neuklizejto.cz

 10. Ochrana osobních údajů

10.1. Informace ke zpracování osobních údajů

 Tímto dokumentem Vás informujeme jako zákazníky naší společnosti Prago prolife s.r.o., IČO:06308317, Sídlo: K trninám 8/616, Praha 6, 16300 , zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka XX, o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Naší snahou je Vám informovat, jaké osobní údaje zpracováváme o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží, případně i na e- shopech a při návštěvách našich internetových stránek a kontaktech s potencionálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat a rovněž Vás informovat o tom, jaká práva Vám jako fyzickým osobám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Projděte si tedy prosím následující informace.

10.2. Správce vašich údajů

 Tyto informace jsou účinné od 1. 5. 2021 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění naší informační povinnosti jako správce podle čl. 13 GDPR. Správce vašich údajů Správcem vašich údajů je Prago prolife s.r.o., IČO:06308317, Sídlo: K trninám 8/616, Praha 6, 16300, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279457 (dále jen „Správce“). Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje

a) jméno a příjmení, název obchodní firmy

b) IČ, DIČ

c) fakturační adresa, dodací adresa

d) adresa místa podnikání

Kontaktní údaje

a) telefonní číslo

b) kontaktní email

Údaje o poskytnutých službách

 a) druh, specifikace poskytovaných služeb

 b) fotodokumentace

Údaje ze vzájemné komunikace Pokud bude potřeba při plnění smlouvy vzájemné komunikace, kupř. za účelem verifikace některých údajů, může jít o komunikaci v písemné, telefonické nebo elektronické podobě, může být o této komunikaci proveden zápis.

10.3.Právní důvod, účel a doba zpracování

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Osobní údaje pro shora uvedené činnosti zpracováváme jen v nutném rozsahu tak, aby byly tyto činnosti naplněny a jen nutnou dobu nebo dobu, kdy nám to ukládají právní přepisy.

 

1.)Zpracování údajů z důvodu plnění smlouvy

Osobní zpracováváme pro účely uzavření smlouvy s Vámi, správu Vaší smlouvy, změny smlouvy nebo pro jednání s Vámi o uzavření či změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.

- příprava smluvní dokumentace

- dodání objednaných služeb

- ověření údajů předaných zákazníkem

 

V případě, že je nebo byla smlouva ze strany zájemce plněna, zpracováváme osobní údaje v rozsahu základních osobních, identifikačních a kontaktních údajů, stejně jako údajů o charakteru poskytovaných služeb a vzájemné komunikace ještě po dobu 4 let ode dne ukončení trvání poslední smlouvy.

Pokud došlo pouze k jednání o uzavření smlouvy, aniž by smlouva uzavřena nakonec byla, zpracováváme poskytnuté osobní údaje pod dobu 6 měsíců ode dne ukončení vzájemného jednání.

 

2.) Zpracování údajů z důvodu plnění zákonných povinností

- plnění zákonných daňových povinností

- účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

Pro daňové účely jsou archivovány smlouvy po dobu 10 let.

 

3.) Zpracování údajů z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti

- vymáhání pohledávek, spory

- zajištění důkazů pro případ hájení práv naší společnosti

- evidence neuhrazených pohledávek a dlužníků V případě vzniku sporu nebo vzniku dluhu zpracováváme osobní údaje v rozsahu základních osobních, identifikačních a kontaktních údajů, stejně jako údaje o charakteru poskytovaných služeb a vzájemné komunikace doby ukončení sporu nebo vymožení pohledávek.

4.) Zpracování údajů pro marketingové účely

 - Občasné zasílání obchodních sdělení

 - Newsletterů

 - další marketingové aktivity

 

10.4.Uchovávání osobních údajů

 

Správce uchovává osobní údaje po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, pro účely plnění zákonných povinností a uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dochází k výmazu osobních údajů.

 

K výmazu osobních údajů dochází také na základě požadavku subjektu údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz („právo být zapomenut“), nejsou-li již nadále potřebné k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem

10.5. Příjemci osobních údajů (zpracovatelé, subdodavatelé a jiné dotčené osoby)

Příjemci osobních údajů dle čl. 4 GDPR jsou osoby

  - podílející se na dodání zboží či služeb na základě smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem

  - poskytovatelé a administrátoři webových stránek a ostatních služeb v souvislosti s provozováním e-shopu

 - poskytovatelé zajišťující marketingové, statistické či jiné služby související s provozováním e-shopu či rezervačního systému

10.6. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má dle GDPR tato práva

 - právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů dle čl. 12, 13 a 14 GDPR

 - právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR („právo být zapomenut“)

 - právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

  - právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování dle čl. 19 GDPR

 - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 - právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR

 - právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 odst. 3.

 - právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů

 

11.Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů má právo seznámit se s těmito Obchodní podmínky a podmínkami ochrany osobních údajů na základě GDPR vždy před potvrzením služby, u které je k plnění smluvní povinnosti nezbytné zpracování osobních údajů.

Je-li sběr osobních údajů realizován za jiným účelem než k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů nebo nevede-li k tomuto sběru oprávněný zájem správce nebo plnění zákonné povinnosti, zavazuje se správce získat konkrétní a svobodný souhlas subjektu údajů pro jeden nebo více stanovených účelů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2023.

 

12.Kontaktní Informace

Firma: Prago Prolife s.r.o.

IČO: 06308317

Spisová značka: C 279457, Městský soud v Praze

Sídlo: K trninám 616/8, Řepy, 163 00 Praha 6

E-mail: info@neuklizejto.cz

Telefon: +420 770 680 086

+420 770 680 086
info@neuklizejto.cz
"Nepořádku se nebojíme,
vyblýskáme a uklidíme."
+420 770 680 086
info@neuklizejto.cz
"Zanechte nám nepořádek, my ho proměníme v lesk a pořádek."